6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Strong Dyes Tekstil Boyaları Sanayi ve Ticaret AŞ olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışanlarımızın yakınlarının, ziyaretçilerimizin, stajyerlerimizin, hissedarlarımızın ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

Kişisel Veriler

Kimlik: Ad-Soyad, kimlik numarası, anne baba adı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, medeni durum, nüfus cüzdanında, sürücü belgesinde ve pasaportta yer alan diğer kimlik bilgileri, vergi kimlik numarası, SGK sicil numarası, imza vb. kimlik bilgileri. 

İletişim: Ev ve cep telefon numarası, ev ve işyeri adresi, e-posta adresi vb. iletişim bilgileri.

Lokasyon: Konum ve güzergah bilgileri, konaklama ve ulaşım bilgileri.  

Özlük: Özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, sosyal güvenlik bilgileri, tespit tutanakları, bordroda yer alan bilgiler, asgari geçim indirimi bilgileri, avans, istifa, ibra ve muvafakat bilgileri, iş kazası ve olay tespit tutanakları vb. özlük bilgileri. 

Hukuki İşlem: Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlar ile yapılan yazışmalarda yer alan kişisel hukuki bilgiler, icra dosyalarında yer alan kişisel hukuki bilgiler, imza sirkülerleri, vekaletnamelerde yer alan kişisel hukuki bilgiler.   

Müşteri İşlem: Fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri, cari hesap işlem bilgileri, sipariş bilgileri, talep ve şikayet bilgileri vb.  müşteri işlem bilgileri. 

Fiziksel Mekan Güvenliği: İç ve dış mekan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen veriler.

İşlem Güvenliği: Erişim logları, şifre ve parola bilgileri, kurumsal e-posta bilgileri, internet protokol adresleri (IP), internet sitesi trafik bilgileri. 

Finans: Banka hesap bilgileri (IBAN), borç ve alacak bilgileri. 

Mesleki Deneyim: İş deneyimleri, görev bilgileri, yabancı dil seviyesi, teknik yetiler, sürücü belgesi ve SRC bilgileri, önceki çalışılan yer bilgileri, öğrenim bilgileri, eğitim, kurs ve sertifika bilgileri vb. mesleki deneyim bilgileri.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Bilgileri: Sağlık raporları, işe giriş ve periyodik muayene raporları, mazeret raporları, engel bilgileri ve raporları, kan grubu ve aşı bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, teşhis, tanı, tedavi bilgileri, doğum ve hamilelik bilgileri vb. sağlık bilgileri. 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Çalışanlarımızın adli sicil bilgileri.


Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, yukarıda genel hatları ile belirtilen, uhdesindeki kişisel verileri; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, ürün satış süreçlerinin yürütülmesi, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlemektedir. 

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin  zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlenmektedir.

Kişisel veriler, Şirkete ibraz edilen muhtelif belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde Şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları, Şirkete iletilen posta ve e-postalar, Şirket internet sitesi, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler, hizmet ve ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, güvenlik kameraları, Şirket araçlarındaki GPS, taşıt tanıma, otomatik geçiş sistemleri vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal  ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, ürün süreçlerinin yürütülmesi, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarına binaen paylaşabilmektedir.  

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzel kişilere (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: sigorta şirketleri, hukuk büroları, mali ve hukuki danışmanlar, bankalar ile Şirket’in iş sağlığı ve güvenliği, denetim, güvenlik, seyahat, konaklama, organizasyon, reklam, saklama vb. konularda hizmet aldığı kişi ve kuruluşlar ile Şirket’in iş ilişkisi içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlar) kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Şirketimiz, hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirketimiz nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili; 

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir. 

Başvurularınızı KVKK İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz. 

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.


Strong Dyes Tekstil Boyaları Sanayi ve Ticaret AŞ

Adres: 

Osman Gazi Mah. Barış Manço Cad. No: 1/1 Esenyurt /İstanbul

Telefon:

+90 212 689 85 00 / +90 212 689 17 46

Kep Adresi: 

gclkimyevi@hs03.kep.tr

E-Posta:

info@strongdyes.com

Web:

www. strongdyes.com

Newsletter

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident. Odit ab aliquam dolor eius.